/


آجر سه گل

این آجر در مدل های متفاوت و با سبکی جدید آمیخته با هنر ایرانی توانسته است تحولی در صنعت معماری ایران ایجاد نماید دلیل سه گل بودن این آجر فیکس شدن آجر ها در یکدیگر میباشد . یکی از مزایای این آجر حجم کوچک و وزن مناسب آن است .
مرکز بزرگ آجر سفال عتیق اصفهان با پوشش مناسب در کل کشور آماده عرضه این محصول به جایجای ایران است. 


آجر سه گل اصفهان